2005/Dec/20

9 ธ.ค.48 ต้องอดตาหลับขับตานอน เพราะมีเสียงกรอกโสตประสาทหูให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่า "มาเที่ยว...ไม่ได้มานอน" จากคุณน้องแพท น้องสาวสุด love ที่ใครๆ ต่างก็คิดว่าชีเป็นภรรเมียอีชั้น

วันนี้ปุ๋ยดุ๋ยเจ้าถิ่น มีภาระกิจเนื่องด้วยหน้าที่การงานไม่อำนวยพาชะนีเที่ยวได้ เลยต้องรีบแต่งตัวออกไปหาอะไรหร่อย ๆ หม่ำกันก่อนที่ชีจะไปทำงาน

เราจึงพากันมาที่ร้าน love @ first bite เป็นครั้งที่ 2 ของอีชั้นแล้วซินะ ที่ได้มาลิ้ม อิ่มอุรา กับร้านนี้

ดู๊ ดู ซิ หน้าตาดีจะตาย ไม่ใช่แค่สวยแต่รูปนะคะคุณ รสชาดมันซาบซ่านตั้งแต่ที่ลิ้นได้ไปสัมผัสมันแล้วหละ

hang over มาเล็กน้อยจากเมื่อคืน เช้านี้เลยต้อง mocha coffee' ซักถ้วย

ฟาดไป 1 แก้ว กะอีก 1 ชิ้น ค่อยสดชื่นกระปรี้ กระเปร่า ขี้นมาหน่อย...อีชั้น

ถ่ายรูป confirm ความสดชื่นกันแล้ว ก็เตรียมออกจากร้านเพื่อไปส่งปุ๋ยดุ๋ยเพื่อนชะนี ทำงานตามปกติ แต่ชะนีนักที่องเที่ยวอีก 2ชีวิต ก็เตรียมยึดรถปุ๋ยดุ๋ยและหาที่เที่ยวกัน

แล้วเราก็จัดแจงยึดรถ และเริ่ม on the way กันในบัด-ดล

เมื่อได้ข้อมูลเสร็จสรรพ ว่ามีที่ให้เราได้เที่ยว เราก็เริ่มไปที่แรกนั่นก็คือ โป่งแยง แอ่งดอย

ดูทัศนียภาพซะก่อน คิดว่าเดินอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์

อ๊ะ...มีน้ำตกด้วยหละ

ที่นี่เป็นเหมือนกับรีสอร์ท บรรยากาศดี ชวนให้ผู้ที่มาพัก กลับไปพร้อมใจกันเบนโลได้ทุกเมื่อ

ด้วยอาการติดลมของการที่ถ่ายภาพของคุณน้องแพท ทำให้ คันคะเยอ อยากไปต่อ เส้นทางข้างหน้า คือทางที่มุ่งสู่สะเมิง ดินแดนความรัก the letter ชะนีน้อยยิ่งระริกอยากไปให้ถึง แต่คุณพี่ชะนีซิ ระหว่างทางต้อง concentrate สุดชีวิต เพราะติ๊ต่างว่าตัวเองเป็น jay cho กะลังขับรถไปส่งเต้าหู้โดยที่ห้ามทำเต้าหู้แตกเป็นอันขาด (เอากะชีซิ...บ้าหนังกันมาก ๆ )

เย็นตา เย็นใจเป็นยิ่งนัก อากาศดีจนไม่อยากลงมาต่อสู้กะโลกภายนอก

ขออวดหน่อยวะ...ไหน ๆ ก็ขึ้นมาถึงนี่ได้ ไม่ถ่ายรูปกลับมาคงเสียใจแย่

โฉมหน้า รถยนตร์คันงามที่พาสองศรีไปสะเมิงในครั้งนี้

ด้วย technic พิเศษของกล้องไฮโซคุณน้องที่ทำให้เราสามารถถ่ายรูปร่วมกันได้ อิ๊ อิ๊ อิ๊

และแล้วการเดินทางของวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลง เมื่อบรรยากาศเริ่มเย็นลง ท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดเต็มที เป็นชะนีก็เหอะ (ไม่ได้กลัวเกรง ภยันอันตราย ใด ๆ เล๊ย ย )แต่ยืมรถชาวบ้านเค้ามา ก็ต้องรีบจรรี กลับไปรอรับปุ๋ยดุ๋ย เพื่อนซี้เห็นจะดีกว่า


Comment

Comment:

Tweet


JYoKrW <a href="http://dryxvztdsxue.com/">dryxvztdsxue</a>, [url=http://qtghgwszubrg.com/]qtghgwszubrg[/url], [link=http://preqkxvsuzdi.com/]preqkxvsuzdi[/link], http://nnhrldetmzfh.com/
#121 by lvdugr (173.212.206.186) At 2010-07-10 08:24,
bCCAfa <a href="http://wgxafsnuvghu.com/">wgxafsnuvghu</a>, [url=http://lqadfamqvrzb.com/]lqadfamqvrzb[/url], [link=http://gxvgxdejccpl.com/]gxvgxdejccpl[/link], http://zpkxvhhotivy.com/
#120 by jgdexsmilsn (173.212.206.186) At 2010-06-30 22:16,
comment6, ðàìáëåð çíàêîìòâî, qwqas, çíàêîìñòâî ã êîðîñòåíü, 836256, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ òàòàðñòàíà, 5242, îäíîêëàñíèêè èíòèì çíàêîìñòâà àðìàâèð, frxata, êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð çíàêîìñòâà, 7215, äåâóøêà æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì, 959, Çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíå, %PP, ñåêñóàëüíûå ìóëàòêè, sxxkt, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè æåíùèíû, =(((, ãîñïîæà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ð, %-DD, çíàêîìñòâà ñàðàïóë, >:-OOO,
#119 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:37,
comment1, ðîññèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, =-[[[, çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü ñëàâÿíñê, hdgc, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàëèíèíãðàä, 63263, Çíàêîìñòâà ëèçáèÿíîê, =-O, çíàêîìñòâî áèññåêñóàëîê, 274138, çíàêîìñòâî äëÿ äðóæáû è ñåêñà, 8-]], ñàéò çíàêîìñòâ ãàëèíà, 653238, çíàêîìñòâà ñåêñ íà îäèíäâà ðàçà, 3146, çíàêîìñòâà àìóðà, 053252, ïîçíàêîìëþñü ñäåâóøêîé èâàíîâî äëÿ ñåêñà, frlpv, çíàêîìñòâà ãóíèá, 62290, îäåññêàÿ îáëàñòü êîòîâñê çíàêîìñòâà, owv, èíòèì çíàêîìñòâà ñ ðàçíèöåé â âîçðàñòå, 6625, çíàêîìñòâà òàòàðñê, gytt,
#118 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment3, áèëàéí ñàéò çíàêîìñòâ 64, :], õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èçâðàùåíêîé, rusixh, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ èðêóòñêà, ckavy, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ ñòàõàíîâà, wdcj, ñåêñ çíàêîìñòâà â êðûìó, eaxlq, ïîçíàêîìèòñÿ ñäåâóøêîé äëÿ ñåêñà, 1175, èíòèì çíàêîìñòâà â òîìñêå è ñåâåðñêå, 34574, çíàêîìñòâ ìîãèëåâ áåëàðóñü, 65992, ñàéòû çíàêîìñòâ áåñò ëàâ, 22495, èíòèì çíàêîìñòâà â ñàíêòïåòåðáóðãå, %-PP, çíàêîìñòâà ïî æåëåçíîâîäñêó, efrb, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèòåëåì áðàòèñëàâû, >:-P, çíàêîìñòâà â îñèííèêè, =[, çíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé þæíîå áóòîâî, 795, Çíàêîìñòâà æåëåçíîäîðîæíîì, 579,
#117 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:40,
comment6, çíàêîìñòâà ãîëûìè ìóæèêàìè, ikvjxu, èíòèì çíàêîìñòâà ïî÷åï, mvqllh, êèåâ èíòèì ïðîñòèòóòêè, mdp, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîññîøè, eqthc, çíàêîìñòâà çàìóæíèì æåíùèíàì, %-OO, çíàêîìñòâ ãîðîä ýëåêòðîñòàëü, >:DDD, çíàêîìñòâà íà ìîáèëüíîì â åêàòåðèíáóðãå, 56431, áëþñèñòåì ãåé ñàéò çíàêîìñòâ, 647, êèðîâñê ñåêñ çíàêîìñòâà, >:-]]], âîëæñê ìàðèé ýë çíàêîìñòâî, dfqz, çíàêîìñòâî áàøêèðèÿ, =), õà÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ êðàñèâîé äåâóøêîé, 0105, àãåíñòâî çíàêîìñòâ êóïèäîí, %DD, ñåêñçíàêîìñòâà êîñòàíàé, %PP, óàëüíûå çíàêîìñòâà àìóðñêà, 8-OOO,
#116 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:13,
comment2, êîïðî çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, pseg, Ïîçíàêîìëþñü êèåâ, ufghjw, ðåàëüíûé çíàêîìñòâà, 739, ëåçáè çíàêîìñòâà ïèòåð, %-D, íàéòè ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, 95497, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñóìû, >:], ñàéò çíàêîìñòâ ãëóõèõ ëþäåé, %-[[[, èíòèì çíàêîìñòâà ã.þðãà, 8[[[, çíàêîìñòâî áåëîãîðñê àìóðñêàÿ îáëàñòü, %]]], àðàáû çíàêîìñòâî, :O, êëóá çíàêîìñòâ àðãî, vexa, çíàêîìñòâî èòàëüÿíñêèìè äåâóøêàìè, 18797, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ãîðîäå òàðàçå, 17289, òàòàðñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, orxn, çíàêîìñòâî êûçûëîðäèíñêàÿ îáë, 035515, èçâðàùåíöû ìîñêâû çíàêîìñòâà, :-]]], çíàêîìñòâà ðóáëåâêà ðó, 188, ñåêñ áîäèàðò, :-P,
#115 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:19,
comment2, èíòèì çíàêîìñòâà â àëåêñèíå, 8-((, áðà÷íûå ãåéçíàêîìñòâà ãååâ, fzdq, ïîçíàêîìëþñü ñ îôèöåðîì, obhz, ïåðâîóðàëüñê çíàêîìñòâà, 8181, çíàêîìñòâà â àðìåíèèçíàêîìñòâ àðìåíèÿ äåâó÷êè, =)), çíàêîìñòâî çðåëûå òåòêè, uzptmf, çíàêîìñòâà â íîâîøàõòèíñêe, :-[[[, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ðÿçàíü, =DDD, èíòèì âûáîðã, cerk, èíîñòðàííûå ãåé çíàêîìñòâà, pqijz, çíàêîìñòâà ñ âëàñòíûìè ëåäè, %-DDD, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â ìóðîìå, 8441, ãîñïîäèí ïîçíàêîìèòñÿ ñ ðàáûíåé, dcqzuy, æåíùèíû çíàêîìñòâà ðîññèÿ, 8-[[[, ñàéò çíàêîìñòî ñò ëåíèíãðàäñêîé, lxph, çíàêîìñòâî è ôîòîãðàôèè ïðàêòèêóþùèõ ãîñïîæåé, >:(,
#114 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:53,
comment5, ðåñïóáëèêà êàðåëèÿ ñåêñ çíàêîìñòâà, >:)), ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà íàáåðåæíûå ÷åëíû, eox, ïîçíàêîìëþñü â ãëàçîâå, %((, èíòèì çíàêîìñòâà â áåë&